Kto płaci podatek od nieruchomości?

0
226
Rate this post

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez gminny samorząd. Przedmiotem opodatkowania są tutaj oczywiście nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają takie nieruchomości bądź obiekty budowlane, jak grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części, które są związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z podatku od nieruchomości wyłączone są natomiast między innymi grunty, które zostały sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, a także nieruchomości będące własnością państw obcych bądź międzynarodowych organizacji. Ponadto opodatkowaniu takiemu nie podlegają także nieruchomości, które są przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz różnego rodzaju spółki, które są właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości oraz użytkownikami gruntów wieczystych.

Warto wiedzieć także o tym, że podstawę do opodatkowania stanowi dla gruntu- powierzchnia gruntu, a dla budynku jest to jego powierzchnia użytkowa. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Należy pamiętać także o tym, że osoby fizyczne są zobowiązane złożyć odpowiedniemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, która sporządzona będzie na odpowiednim formularzu. Podatek od nieruchomości jest płatny w proporcjonalnych ratach do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku podatkowego. Warto pamiętać także o tym, że istnieją zwolnienia przedmiotowe, czyli budynki, które są zwalnianie od podatku od nieruchomości.