Polityka Prywatności

Polityka Prywatności dla Bloga Internetowego „Taxi Skorpion”

1. Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników bloga internetowego pod adresem https://www.taxiskorpion.pl (dalej: „Blog”).

2. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest właściciel Bloga, którego dane kontaktowe znajdują się na stronie „Kontakt” Bloga. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz niniejszą polityką.

3. Rodzaj Przetwarzanych Danych

Blog zbiera dane o użytkownikach, które są podawane dobrowolnie w trakcie korzystania ze strony, np. podczas komentowania artykułów. Zbierane dane mogą obejmować: adres e-mail, imię, adres IP.

4. Cel Przetwarzania

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

  • umożliwienie komentowania treści publikowanych na Blogu,
  • odpowiedzi na zapytania wysłane przez formularz kontaktowy,
  • analizy statystyk odwiedzin w celu poprawy funkcjonalności Bloga.

5. Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Użytkownicy, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, mają prawo do:

  • dostępu do swoich danych,
  • żądania sprostowania danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

6. Zabezpieczenie Danych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7. Udostępnianie Danych

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 4. Każdy przypadek udostępnienia danych jest dokumentowany.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Polityka Prywatności może być aktualizowana. O wszelkich zmianach Administrator będzie informował na stronie Bloga z odpowiednim wyprzedzeniem.